Search This Blog

Search Engine

Custom Search

20160530

Online Portal by Maharashtra Police for Vehicle Theft

Source - Whats App message
Please forward for awareness.

आपले वाहन चोरीला गेलेस आता प्रत्यक्ष पोलीस स्टेशनमध्ये जायची गरज नाही:-
No need to go to Police station if your vehicle is stolen in Maharashtra.

महाराष्ट्र पोलीस विभागाने "Vahanchoritakrar" "वाहन चोरी तक्रार" नावाचे एक नविन पोर्टल नुकतेच सुरु केल आहे.
Maharashtra Police has started a new online portal called "Vahanchoritakrar"

या द्वारे आपण आता आपल्या वाहन चोरीची तक्रार घर बसल्या, सायबर कैफे मधुन किंवा आपल्या मोबाईल वरुन, कोठुनही "वीना शुल्क" नोंदवु शकता. तसेच तपासाबाबत स्थिती जाणून घेवु शकता.
You can lodge a complaint from your house, cyber cafe or mobile without any charges. And you can also know the progress in investigation.

याकरीता नागरीकांना महाराष्ट्र पोलीस विभागाने "ऑनलाईन" सुरु केलेल्या "पोर्टल" वर जावुन प्रथम नोंदणी करावी लागेल.
For this you will have to register on website.

नोंदणी करीता आवश्यक बाबी:-
Things needed for registeration.

1. संगणक, अँड्रॉइड मोबाईल फोन
1. Android or Apple smart phone

2. इंटरनेट कनेक्शन
2. Internet connection / Dataया नोंदणी मध्ये खालील माहिती "अचुक" भरावी लागेल.
Below things needed to be filled mandatorily.

1.www.vahanchoritakrar.com या वेबसाईट वर जा.
1. Go to website - www.vahanchoritakrar.com

2. तेथे स्वतःचा मोबाईल नंबर
2. Your own mobile number

3. ई-मेंल आय डी
3. E-mail id

4. आधार कार्ड नंबर
4. Adhar card number

5. स्वतःचे नाव
5. Your name

6. स्वतः चा पासवर्ड ठरवुन (Desired Password) भरावा लागेल.
6. Put your desired password.

7. विनंती रजिस्टर करावी लागेल.
7. You will have to register your request.

नंतर ओळख पट्विण्यासाठी (OTP) पासवर्ड आपण नोंदवलेल्या ई-मेंल वर येईल. तो पासवर्ड बॉक्स मध्ये भरून सबमीट करुन नोंदणी करावी लागेल.
Then OTP will come to your registered email id. That OTP or password , you will have to submit for registeration.

तुमची नोंदणी (Registration) झाल्यानंतर तुम्ही तुमचा नोंदवलेला मोबाईल नंबर, ठरवलेला पासवर्ड आणि वेरीफिकेसन कोड (Captcha) टाकून लॉगीन करू शकता.
After registeration, you can log-in by inputting your Mobile Number, Your password & Verification code (Captcha)

लॉगीन केल्यानंतर त्यामध्ये तुम्ही तुमचे जे वाहन हरवले किंवा चोरीला गेले या बाबत तक्रार नोंदवु शकता.
या मध्ये
After login, you may book a complaint of your stolen vehicle. Fill below details.

1. वाहनाचा प्रकार
1. Type of Vehicle

2. वाहन बनवलेली कंपनी
2. Vehicle Manufacturing company name

3. वाहनाचा RTO नोंदणी क्रमांक
3. RTO registeration number of Vehicle

4. चेसीस नंबर
4. Chassis Number

5. इंजिन नंबर
5. Engine Number

6. मॅनुफ़ैक्चर वर्ष
6. Year of Maunfacturing

7. व्हेईकल मोडेल
7. Vehicle Model

8. वाहनाचा रंग
8. Color of Vehicle.

9. वाहन ज्याच्या नावावर आहे त्याचे नाव
9. Name of the person on whose name vehicle is purchased or bought.

10. वाहन जेथुन चोरीला गेले आहे ते ठिकाण
10. Place from where vehicle was stolen.

11. गाव, तालुका, जिल्हा
11. Village, Taluka & District.

12. चोरी गेल्याचा कालावधी
12. Time or duration since stolen

नमुद करावा लागेल.
आपली तक्रार पोर्टलला एकदा नोंद झाल्यानंतर, ती तक्रार वाहन ज्या पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रामधुन चोरीला गेले आहे त्या पोलीस ठाण्याकड़े वर्ग होईल. नंतर पोलीस आपणाशी संपर्क करतील.
Once your complaint is registered on website, then it will be forwarded to that particular area where it belongs then the police officers of that area will contact you.

तुम्ही आवश्यकतेनुसार तुमचा प्रोफाइल (वैयक्तिक माहिती) केंव्हाही अप-डेट करू शकता.
You can update your profile whenever you want and as per your need.


तक्रार खोटी, चुकीची, कोणाला त्रास देण्याच्या हेतुने नोंदविल्यास खोटी तक्रार देणाऱ्यावर कारवाई होणार....
If wrong complaint, errorful complaint is registered to give trouble to someone then action will be taken for booking wrong complaint.

No comments: