Search This Blog

Search Engine

Custom Search

20160710

Morning Mantra - for worshipping Sun God

     सूर्यनमस्कार

ॐ सूर्य आत्मा जगतस्तस्युषश्च
आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने।

दीर्घमायुर्बलं वीर्यं व्याधि शोक विनाशनम्
सूर्य पादोदकं तीर्थ जठरे धारयाम्यहम्॥


 • ॐ मित्राय नम:
 • ॐ रवये नम:
 • ॐ सूर्याय नम:
 • ॐ भानवे नम:
 • ॐ खगाय नम:
 • ॐ पूष्णे नम:
 • ॐ हिरण्यगर्भाय नम:
 • ॐ मरीचये नम:
 • ॐ आदित्याय नम:
 • ॐ सवित्रे नम:
 • ॐ अर्काय नम:
 • ॐ भास्कराय नम:
 • ॐ श्री सवितृ सूर्यनारायणाय नम:


आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदमम् भास्कर।
दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते॥
        

No comments: